| Tin t?c DTFB

tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay Nh?? v? ??ch ??c 2022

|Ulrike | Tin t?c DTFB

Nh?? v? ??ch ??c 2022

Sau ba ng??y c?a nh?ng ng??i ??? ? c?p ?? cao nh?t, h? ch?c ch?n: Nh?? v? ??ch ??c 2022!
Cu?i tu?n tr??c, 540 ng??i ch?i ? Mair cho c??c danh hi?u v?? k? ho?ch ?? ?i?u ki?n ???c th??m mu?n cho WorldCup.
108 h?n h?p, 264 nhan ??i (bao g?m 205 nam v?? 59 ph? n?) v?? 408 ng??i ??c than (bao g?m 313 nam v?? 95 n?) ?? ???c ??ng ky; V?? l?n ??u ti??n k? t? khi b?t ??u g?u tr??c, kh??n gi? ???c ph??p ???c ph??p trong qu??n ?n tr??n v? ???i m?t l?n n?a. C?ng c?? th? xem t?i nh??, b?i v?? s? ki?n n??y ?? ???c th?c hi?n ?? co gi?t ??n ph?n l?n v?? c?? h?n 10.000 kh??n gi? t?i c??c tr?? ch?i cu?i c??ng!

Ch??ng t?i mong ??i m?t s? ki?n th??nh c?ng, c?m ?n t?t c? nh?ng ng??i gi??p vi?c v?? ch??c m?ng c??c b?c th?y ??c m?i n??ng c?a ch??ng t?i:

????n ?ng ??i: Nico Wolgemuth & Oliver Schlancke
?Nhan ??i c?a ph? n?: Maura Porrmann & Linh Tran
?H?n h?p: Cornelius Kniepert & Maura Porrmann
?Xe l?n ??i: Vicente Luis San Martin & Simon Fabrega
???a ??n nam: Martin Brath
?Ladies ??c than: Linh Tran
?Xe l?n ??a ??n: Simon Fabrega

K?t qu? gi?i ??u ho??n ch?nh c?? s?n n?i ?ay.
B??o ch?? ??a ph??ng c?ng c?? m?t tr??n trang web. ?ay l?? b??i vi?t.

V?? t?t nhi??n ch??ng t?i ?? ? ??? tr?c ti?p tr??n Twitch! B?n c?? th? nh??n v??o c??c h? s? ? ?ay.

?


???c cung c?p b?i